Me olemme mukana tukemassa Ässiä

Katso lista yrityksistä ja yksityishenkilöistä, jotka eivät vaadi hyvitystä 12.3. Ässät-TPS -ottelusta ja liity mukaan listalle.


Suomen hallitus antoi torstaina iltapäivällä suosituksen, jonka mukaan isoja, yli 500 hengen yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää koronavirustartunnan leviämisen hillitsemiseksi.

Liigan päätöksellä saman illan ottelukierros pelattiin ilman yleisöä ja Ässien osalta päätös kosketti illan Ässät-TPS -ottelua.


Ässät haluaa kantaa vastuunsa toiminnassa, jolla ehkäistään koronaviruksen leviäminen mahdollisimman tehokkaasti ja kehoitamme kaikkia noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja kehoituksia.

Torstai-illan tapahtuma todisti sen, että emme ole mitään ilman yleisöä ja sen tukea. Pelaaminen tyhjille katsomoille aiheutti ja tulee aiheuttamaan seuralle merkittäviä taloudellisia tappioita, joita pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin minimoimaan.

OLEMME MUKANA TUKEMASSA ÄSSIÄ JA EMME VAADI HYVITYSTÄ 12.3. OTTELUSTA

K-supermarket Ruokapori
K-supermarket Kampus
TMI Marko Viherlehto
Sam Valverinne
Tiina Susanna Sarja
Jorest Oy
Veli-Matti Torikka
Luvata Pori Oy
Eversheds
Rakennepurku M&K Oy
Pirjo Erkkilä
Miikka Pörsti
Joonas Hietala
Kati Koivisto
Toni Koivisto
Päivi Soininen
Mikko Muurinen
Jaana Reunamo
Jani Määttä
Toni Halme
Jaana Huhta
Markus Mäki
Jenna Kleemola
Sanna Lilja
Raija-Leena Virtanen
Päivi Huolman
Satakunnan Palvelutaksi Oy
Porin Elementtitehdas oy
Sentinio oy
Porin Puukaluste Oy
E&AKitchens
Harri Rajala
Enersense
Astora-Rakennus Oy
Radio Pori
Kotipizza Puuvilla
TEH-Yhtiöt Oy
Festum
K-supermarket Mylly
Kari Lehtonen
K-supermarket Antinkatu
Niko Ahonen
Tino Norolahti
Tuija Norolahti
Karhu Sähkö
Terveystalo Pori
Tero Anttila
Jaakko Elo
Birgitta Forss
Matti Hajamäki
Insinööritoimisto EcoPlan Oy
Eetu Haukio
Heinonen Group Oy
Jesse Heinonen
Matias Hirsimäki
Janina Holmström
Petri Honkanen
Jarkko Huhtala
Eero Hulkko
Jussi Jokinen
Emmi Kallio
Aleksi Kankaanranta
Sirpa Katila
V-P Kiviranta
Bonoa Media
Satatekniikka Oy
Julia Koivunen
Sanna Korhonen
Matti Kouhi
Mikko Kukkola
Henry Sulanne
Taru Sulonen
Petri Syrjälä
Teboil Yyteri
Miska Tommila
Samir Hiltunen
Kari Heiskari
Otto Keskinen
Iiro Sjövall
Juha Apajasalo
Santeri Jakonen
Vesa Puska
Länsirannikon Koulutus Oy
Olli-Pekka Hakala
Joni Kaasalainen
Juha Luoma
Pasi Roitto
Waltteri Karimaha
Iiro Saarinen
Ramirent
Jarkko Riitahuhta
Toni Gustafsson
Janette Tuominen
Ville-Pekka Valli
Pia Rosenvall
Marianne Ruohola
Kati Virtanen
Henna Leppäniemi
Sami Kuusiluoma
Asianajotoimisto Mauri Leppimäki
SATA Staff Oy
Seima Oy
Jani Eerikäinen
Antti Kaanaa
Seppo Luotola
Sami Halkola
Timo Terho
Jukka Kleemola
Auto-Salminen
Nuohous ja Huolto Ramstedt
Rosa Tervamäki
Teplex Oy
Rakennuspalvelu Frifeldt Oy
Emilia Wihlman
Juha Wihlman
Kimmo Mäntylä
Jyrki Uusi-Rantala
Petteri Loisko
Kikka Rauta
Mira Haanpää
Kukumo Creative
Tuomas Leskinen
Laatumaalaus Nieminen
Pertti Rauta
Arto Marikko
Sami Uski
Roni Uusitalo
Tanja Repo
Mikko Kauppi
​​​​​​​Kiinteistö Oy Porin Jäähalli
Ville Heikintalo
Markku Majakulma
Sanna Nordlund
PASINELEKTRONIIKKAPAJA OY
Ville Rummukainen
Samu Rantanen
Lasten ja Nuorten Kilpi
Tapani Lilja
Kuljetus Pihlajaniemi Oy
Pertti Järvinen
Heating Oy
Jaana Vähäsavo
Kari Aalto
JATO Rakennus Oy
Tomi Koivuniemi
Pekka Kuronen
Länsirannikon Koulutus Oy
Anssi Simonen
Porin Levy ja Hitsaus Oy
Petri Grönholm
Tapio Jokiniemi
Juha Mäkelä
Esa Piirainen
Satakunnan Sähkö-Tiimi Oy
Antti Sopenkivi
Tapio Salminen
Jari Koskinen
Kirsi-Marja Sundell
Tiina Lehtinen
Marianne Hakanen
Toni Alenius
Harri Hakanen
Hotelli-Ravintola Amado
Jarkko Lahtinen
Lauri Tyykilä
Jukka Ruotsinsalo
Porin Terästyö Oy
Jarkko Reunanen
Jussi Lehtinen
Teemu Toivanen
Antti Turja
Satakunnan Suunnittelu ja Saneeraus Ky
Timo Hirsimäki
Merja Limnell
Jani Levonmaa
Jari Malmi
Sari Hyvärinen
Jorma Halme
Timo Kiekkinen
Jarkko Santala
Tullibaari.
Quant Finland Oy
Raija Vainio-Kaila
Raumaster Oy
Jari Vainio-Kaila
Tmi Markku Sundell
Juha Peltomo
Aarno Tuomela
Länsi Suomen Rakennus ja Konetyöt Tmi
Jarkko Järvistö
Ville Kaasalainen
Teemu Rajaviita
Antti Malmivuori
Konecranes
Hannu Ollila
Miika Kumpulainen
Tmi Jari Tapio Juhani Järvinen
Pia Salo
Pasi Tupala
Kuljetus Matti S. Tuominen Oy
Pentti Lehtisalo
Julia Leino
Arto Tuominen
Korppoon Sukellus
Penttilän kotileipomo
Auli Frondelius
Thomas Lönnqvist
Rakennusliike Mannonen Oy
Säserä Oy
Jari Viljanen
Jani Koski
Petri Aho
Rakennus Tinke
Tuomas Pienimäki
Fiblon Oy
Pasi Saarinen
Porin Jalopuuparketti Oy
Tero Ruusuluoto
Teollisuuskattaus Oy
​​​​​​​Sanna Joki-Kouhila
Jaana Vähäsavo
Kari Aalto
JATO Rakennus Oy
Tomi Koivuniemi
Pekka Kuronen
Länsirannikon Koulutus Oy
Anssi Simonen
Porin Levy ja Hitsaus Oy
Petri Grönholm
Tapio Jokiniemi
Juha Mäkelä
Jukka Ruotsinsalo
Porin Terästyö Oy
Jarkko Reunanen
Jussi Lehtinen
Teemu Toivanen
Antti Turja
Satakunnan Suunnittelu ja Saneeraus Ky
Timo Hirsimäki
Merja Limnell
Jani Levonmaa
Jari Malmi
Sari Hyvärinen
Jorma Halme
Timo Kiekkinen
Jarkko Santala
Tullibaari.
Quant Finland Oy
Raija Vainio-Kaila
Pentti Lehtisalo
Julia Leino
Arto Tuominen
Korppoon Sukellus
Penttilän kotileipomo
Auli Frondelius
Thomas Lönnqvist
Rakennusliike Mannonen Oy
Tepu Salmi
Säserä Oy
Jari Viljanen
Jani Koski
Petri Aho
Rakennus Tinke
Juha-Matti Pösö
Tuomas Pienimäki
Janne Heikkilä
Pirjo Salko
Jani Laaksonen
Jussi Leväjärvi
Jani Rontu
Adeliina Virtanen
Immo Mäki
Karri Sarja
Icehearts ry
Jarkko Aaltonen
Santeri Lindfors
Helena Meikle
Johanna Heikkilä
Santeri Järvinen
Tomi Peltomäki
Suomen Karhu LVI
Maalausliike Hannu Gustafsson Tmi
Jörgen Melander
Jussi Koivunen
Kimmo Mäntyharju
Harri Saarenmaa
Linda Kaasalainen
Ferox Glas Oy
Harri Kaasalainen
Mika Salonen
Riku Lahti
Anne Ruohoneva
Joona Salmi
Jenni Ruohoneva
Jaakko Hyötilä
Forsval Oy
Satakunnan Viherpalvelu Oy
Mika Niemi
Janne Heinävaara
Tero Kemppinen
Sami Palomäki
​​​​​​​Niko Saarni
Samuli Hamina
Pekka Mikkola
Pasi Arola
Lasse Jaakkola
EH-Bussit Oy
Pilvikki Suontaka
Jari Suominen
Matti Mansikka
Mira Esama
Juho Hakala
Miikael Aho
Santeri Hamina
Marja-Riitta Ahlgren-Koskinen
Laite- ja Sammutinhuolto Salli Ky
Jukka Kulmala
Joni Pajamäki
Tiina Männistö
Miika Raitanen
Toni Männistö
Jussi Kanersalo
Lounasravintola Gomee Oy
Sami Ruotsalainen
Lauri Tammisto
Pasi Grönman
Juuli Mäkinen
Elli Syysmäki
Johanna Pösö
Sami Levola
Lotta Levola
MVR-Yhtymä Oy
Kari Erkkilä
Jan Koivuviita
Porin Korjausrakennus OY
Kimmo Ankelo
Jani Kulmala
Oy Teboil Ab
Ahtauskone Oy
Ari Laaksonen
Teemu Keskinen
Ismo Sarekivi
Porin YH-Asunnot Oy
Tapio Koivutalo
IJK Toimi
Mikko Karinen
Mikko Ojala
Ari Tuomainen
Kari Tervonen
Lännen Tekstiilihuolto Oy
Pasi Suominen
Juha Yli-Anttila
Ari Hakala
Lauri Peevo
Lassila&Tikanoja Oyj
Lassi Nylund
Mika Koivuniemi
Osuuskunta Satatuuli
Marko Järvinen
Janne Halima
Rauli-Pekka Laine
Erkka Koski
Eva-Maria Ala-Myöntäjä
Juha Riihimäki
Emma Salomäki
Satateräs Oy - Nosturit
Alex Jalonen
Mikael Laine
Kari Jakonen
Reijo Männistö
Kiinteistöpori
Minna Koivuniemi
Armi Valli
Jari Valli
HalpaHalli Pori
Sami Sandberg
Eija Kuusisto
Tapio Piisi
Tilda Lehtinen
Toni Ojala
Jukka Järvenpää
Risto Neuvo
Janne Halima
Petri Saari
Timo Hakala
Markus Puska
Tapio Raunela
Bestron Oy
Laura Ruohoneva
Erkki Koskinen
Ilkka Kontula
Auli Koskinen
Autohinaus Järvenpää & Virtanen
Mika Yli-Rahko
MT-Konepalvelu
​​​​​​​Tero Korkeakoski
HJ Ellmen
Antero Jokinen
Seppo Jaakkola
AUTOMOVEL OY
Juha Jakovaara
Jarmo Lavonen
Juha Virta
Autohuolto Rahtu Oy
Urpo Nurmela
Ari-Pekka Nurmela
Teemu Mäenpää
LVI-Halli S.Peltomäki Oy
Rakennus Olperi Tmi
Tero Pihlava
Oiva Peltonen
Marko Saha
Sanna Simonen
Mauri Lehtinen
Tapio Niemi
Samuli Santaharju
Jari Leino
Marja-Liisa Leino
Jarno Nordlund
Jussi Helander
Miika Lintunen
Timo Palomäki
Taina Alminoja
​​​​​​​Terttu Hänninen
Jussi Westerlund
Marko Hietala
​​​​​​​Sebastian Sjögren
​​​​​​​Suomen Sanser
Vesa Pentikäinen
Juha Kuivanen
Esa Kivelä
Johanna Tuuha
Marko Markkula
Ilmari Mäkinen Oy
​​​​​​​Ruoppaus Suominen Oy
​​​​​​​Pasi Grönholm
Jero Suominen
Nanna Kangas
Patric Eloranta
Jarmo Heikkilä
Proense Oy
Tanja Saarni
Maarit Mäkinen-Lindholm
Teuvo Koivula
​​​​​​​Kalle Peltola

PRM-yhtiöt
​​​​​​​Rakennus Pitkänen
Isännöinti ja tilntarkastus Leivo Oy
Håkans Oy
Juha Pulkkinen
Annika Pulkkinen
Kati Soraluoma
Julia Pihlavisto
Teemu Rosnell
Samu Heinävaara
Riku Heinävaara
Rami Paassilta
Jani Jalonen
Maaret Nylund os Nurmi
Mika Vuorinen
Malla Saastamoinen
Sami Salmi
Kiti Tähtinen
​​​​​​​Auto Oy Vesamatti
Marika Niemi
Tuija Salonen
Jesse Sokero
Veli-Pekka Högbacka
Timo Suominen
Miika Palokoski
Marjo-Anne Vehkaoja
Janne Anttila
Sami Aaltonen
Mari Aaltonen
Hilla Aaltonen
​​​​​​​Niko Iijolainen
Leena Virtanen
Joonas Rannikko
Juha Peltonen
Petri Huhtanen
Olli Rantala
Petri Syrjälä
Jan Forss
Taru Salminen
Lea Salminen
Janne Rummukainen
Anna Voutilainen perheineen
Lähitapiola
​​​​​​​Pacetti Ulvila
​​​​​​​Surmet Oy
Urakointi Kähkönen Oy
Puuvillan Apteekki
Jani Lattu
Eero Lehto
Kim Levonius
Pentti Perttula
Heidi Löfman
Wisenetwork Oy
Irina Mäkeläinen
Porin Kylmäasennus Oy
Niilo Nurmi
Anniina Nylund
Hockey Base Pori
Tomi Ollila
Aki Palomäki
Jami Palonen
Auto-Kirmola Oy
Pori Jazz 66 ry
Jussi Rantamäki
Pia Rantamäki
Miska Riik
Tuomas Rosnell
Janette Santonen
Jasin Savolainen
Mikael Sjöman
Taksi Jarmo Uusitalo
Konepaja Eurakon Oy
Kristian Virta
Erno Vuorenmaa
Lauri Väkiparta
​​​​​​​Satapaine Oy
Antti Hamppula
Taksiliikenne Mikko Koskinen oy
Rami Lahtinen
Tero Uusitalo
HR Sata Henkilöstötalo
Teemu Kangas
Leena Mäkinen
Esko Ahola
Patrik Kemppainen
Satakunnan Ässäputki Oy
​​​​​​​Marko Pöllänen
Juho Sandberg
Tiia Halme
Vilho Hakala
Asmo Heikintalo
Juuso Molkkari
Ari Pantti
Tino Lehti
Niku Puhakka
Johanna Jokinen
Henna Silvola
Ville Peltomäki
Seppo Kuikka
​​​​​​​Hilkka Manninen
​​​​​​​Jari ja Marja-Liisa Leino
​​​​​​​Matias Tiiro
UPM
Mainosmasiina Oy
Terhi Vahamäki
Panu Silden
Mikko Lindén
Porin TS-Rakennus
Tero Mäkelä
Tina Nyman
Jarkko Mäkelä
Lasse Lönnqvist
Eino Tähtinen
Atro Vuohelainen
Joni Mäenpää
​​​​​​​Rautanyrkki Oy
​​​​​​​Jarkko Heinilä
Joona Luukko
Anne Hautaoja
Essi Hänninen
Matias Kotiranta
Jarmo Vilen
Jussi Mäkelä
​​​​​​​Kari Jakonen
Veli-Pekka Hautamäki
Mika Laiho
Juho Rauta
​​​​​​​Anneli Sundelin
Mallivaruste koski oy
Meri-Porin Talohuolto Oy
Asianajotoimisto Knuutila & Eränen Ky
Matti Hatanpää
Hannespulla
Jaakko Ahoranta
Tommi Mäkelä
Jukka Vallin
Emilia Lahkola
Kirsi Kleemola
Joel Laaksonen
​​​​​​​Puutyö J Johansson​​​​​​​
Ari Niemi
Aulis Saari
Jarmo Lahtinen
Tuula Railamaa
Juha Laine
St1 Oy
Elias Koivisto
Timo Mikola
Maria Tervamäki
Tiina Koivisto
Jani Ojala
Muotitavaratalo Ratsula
Jari Rahkola
Aleksi Vehmaskangas
Mikko Lehtonen
Mika Luoma
Tiina-Annukka Myllymäki
Mika Hermonen
Esa Ilves
Pauliina Pösö
Wille Reuna
Kartanon Kukka
Nora Renfors
Teuvo Lammi
Kirsi Mattila-Löppönen
Petri Nurmi
Jaakko Koskinen
Rakennuspalvelu MKR
Ahti Impola
Juha Vallinen
Länsirannikon Sähkö ja Kunnossapito Oy
Lakesell Oy/ La-kattohuolto Sstakunta
Roosa Koivunen
JV-Betoni Oy
Satamuna Oy
Heidi Seppälä
Kuljetus A.Vaajakari Oy
Juha Seppälä
Juha Kämäräinen
Ilkka Mäkilä
Anne Niinikoski
Nakkila Group Oy
Marianne Rintala
Insinööritoimisto Controllplan Oy
OP Länsi-Suomi
Saila Virtanen
Janne Pöllänen
Juha Rantanen
Eetu Pöllänen
Toni Järvi
Jyrki Isokytö
Emma Ojala
Alex Alenius
Janne Heilimä
Stark
Auli Frondelius
Mika Leino
Janne Kankaanpää
Vesa Järvinen
Anttilan tila
Suomen Teollisuuskylmä Oy
Porin Kaupunki Perusturva / Elämän Eliksiiri
Jussi Sillanpää
Arto Saarinen
Upcast Oy
Esa Katila
K-Rauta Pori
Miia Pohjola
Marko Haapamäki
Jukka Pölkki
Pasi Kleemola
Topi Ristakoski
Jari Rummukainen
Konsta Ojanen
Siivous Rannikko Oy
Petri Koskinen
Palvelutukku Immonen Oy
Esa Piirainen
Satakunnan Sähkö-Tiimi Oy
Antti Sopenkivi
Tapio Salminen
Jari Koskinen
Kirsi-Marja Sundell
Tiina Lehtinen
Marianne Hakanen
Toni Alenius
Harri Hakanen
Hotelli-Ravintola Amado
Jarkko Lahtinen
Lauri Tyykilä
Raumaster Oy
Jari Vainio-Kaila
Tmi Markku Sundell
Juha Peltomo
Aarno Tuomela
Länsi Suomen Rakennus ja Konetyöt Tmi
Jarkko Järvistö
Ville Kaasalainen
Teemu Rajaviita
Antti Malmivuori
Konecranes
Hannu Ollila
Miika Kumpulainen
Tmi Jari Tapio Juhani Järvinen
Pia Salo
Pasi Tupala
Kuljetusliike Matti S. Tuominen Oy
Fiblon Oy
Pasi Saarinen
Porin Jalopuuparketti Oy
Tero Ruusuluoto
Teollisuuskattaus Oy
Eija Leskinen
Survey Petri Aalto
Ravintola Raatihuoneen Kellari
Sari Arola
Anna Puurila
Raumantien Motelli Oy
Eveliina Salminen
Sisko Normia
Konttorilinja Oy
Timo Laukkanen
Mari Sassila
Jari Rosten
Jouni Heino
Arkkitehtitoimisto Küttner
Matias Iitti
Pasi Virtanen
Huoltoasema J. Mäki Ky
Lotta Malen
Oy Fiblon An
J&V Saneeraus&Puhdistus Oy
Tero Kytömäki
Vesa Lahdenperä
Pekka Järvenpää
WiseNetwork Oy
Pasi Jokimaa
JAS Control Oy
Toni Väisänen
Jari Salko
Timo Sjövall
Inka Paassilta
Marja-Liisa Kauppila
Arto Grönroos
Ville Nore
Teemu Jakonen
Markku Vihlman
Rami Viitahalme
Kimmo Syrjälä
Kaisa Kartastenpää
Arttu Limnell
Jussi Santti​​​​​​​
Valtteri Tanninen
Osmo Leppäniemi
Meca-Trade Oy
​​​​​​​Patrik Uusitalo
Virpi Joutsenvirta
Polartherm Oy
Rakennuspalvelu Lindholm Oy
​​​​​​​Mia Paassilta
Juha-Matti Välimäki
M Room / AmiraCo Oy
Saska Toivola
Samuli Kangasniemi
Markku Keitaanpää
Mikko Järvinen
Marko Laine
Anne Simula
Satu Huopainen
Koneistustyö Heikkillä Oy
Tapani Sandberg
Adeliina Virtanen
Rakennuspalvelu Halonen Oy
Tapani Tuomi
Sakari Vaetoja
Ida Viita
Markus ja Eemil Mäkelä
LSM Group Oy
Sami Lehtinen
Kirsi Nikula
Joel Ruotsalainen
Juha-Matti Latva
Aatos Nikula
Samu Aho
Olli Mäkitalo
Marika Hernberg
Riina Salmi
Marianne Hellsten
Veli-Pekka Myllymäki
Niklas Ylitalo
Taksiliikenne Nieminen
Kauneuskeskus Minna-Mari
Jaakko Nieminen
Kari Eronen
Niclas Nordblad
Satu Vesala
Petri Huhtasalo
Marketta Vaarne-Nygren
Juha Rantakallio
Jami Kujanpää
Ilkka lehti Oy/AVT Oy
Marko Pentikäinen
Mika Kiuru
Joni Mild
Kai Lappalainen
Mikko Ojala
Atro Kaski
​​​​​​​Mari Helkiö
Kalevi Linko
Juha Etelätalo
Markku Rantala
Pirjo Rantala
Tomi Huida
Toni Stenfors
Pasi Ylitalo
Micky Ala-Tuori
Mika Nolvi
Pohjola Vakuutus Oy
Tmi Katri Salo
Viivi Viits
Joomas Molkkari
Kalevi Linko
Talotekniikka Rauhanen Oy
Sirkka-Liisa Savinen
Teemu Rynnäs
Eemeli Polvivaara
Alex Laine
Waltteri Paananen
Pirkko-Liisa Heino
Mika Heino
Pasi Peltonen
Teemu Keitaanpää
Arto Sillanpää
Oskari Piepponen
Meri-Porin Muuraus Kesäläinen
Jari Nummikari
Oskari Nummikari
Pasi Malja
Timo Vanha-Kämppä
Samu Hermonen
Jaana Ukkonen
Tuomas Koski
Ahtauskone Oy
Satakunnan Osuuskauppa
Porin Pieni Kynttilä- ja Savipaja
Teemu Koskinen
​​​​​​​Merika Raappana
Tiina Paloviita
Mikko Pikkusaari
Juha ”Bee” Virtanen
Marko Elg
Petras Cafe
Muovitekniikka Oy Europlast
Sari Aatolainen
​​​​​​​Pelti-Pori Oy
Hotelli Bepop
Jarmo Lavonen
Porin Hydrotekniikka Oy
Porin Teollisuustyöntekijät ry
Jani Friman
Hotelli Bepop
Porin Hydrotekniikka Oy
Jani Friman
​​​​​​​Sami Lindfors
Helmiina Lautamäki
Justus Willman
Jarno Sälliluoma
Tapio Eloranta
Tmi.Kiinteistöpalvelu J Kuusikorpi
Christer Sjögren
Anne Lehtinen
Juha Koskelo
​​​​​​​Varsinaisbitumi Oy
Porin Teollisuustyöntekijät ry
Juha Varjo
Matti Vanhanen*
Konepaja Wingmet Oy
Rami Varpela
Mikko Pajunen
Päivi Setälä
​​​​​​​Hannu Lindroos
Mika Pentikäinen
Grilli-Pori Oy
​​​​​​​Kati Simula
Seppo Aaltonen
Sami Raekivi
Ilkka Riihimäki
Monika Raekivi
Daniel Raekivi
Automaalaamo A.Lahtinen Oy
Metsäurakointi Kuuminainen
Jere Tuuha
Jenni Hacklin
​​​​​​​Satu Jyrkönen
Ella Kangas
Annika Hämäläinen
Joni Hämäläinen
Jessica Lagerlund
Veli-Matti Kuusinen
Niko Lattu
Mikko Pajanen
Jari Virtanen
Jari Tuomisalo
​​​​​​​Mikael Tuominen

haluatko mukaan tukemaan ja nimesi listalle?


KANNAMME VASTUUMME OTTELUTAPAHTUMAN HYVITYKSIIN LIITTYEN

Mahdollisia hyvityksiä koskevat tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: assat@lippu.fi

Tai puhelimitse 0600 900 900


Tai:

Kirsikka Heiska / kirsikka.heiska@assat.com / 044 776 8351